Союз Cудей Республики Казахстан

"Әділ және сотсыз сот - демократиялық және құқықтық мемлекеттің маңызды іргетасы. Егеменді Қазақстанның негізгі жетістіктерінің бірі - соттар мен судьялардың ресми ғана емес, сонымен бірге нақты тәуелсіздік алу" - Н. А. Назарбаев

Толығырақ
О нас

Республикалық қоғамдық бірлестік  "Қазақстан Республикасы Судьяларының Одағы" 1996 жылғы 19 желтоқсанда республика судьяларының I съезінде құрылды және жарғылық мақсаттарды іске асыру үшін мүдделердің ортақтығы негізінде заңнамаға қайшы келмейтін, ерікті түрде бірігіп, судьялар қоғамдастығының мүдделерін іске асыру және қорғау мақсатында әрекет ететін, Қазақстан Республикасы азаматтары тобының бастамасы бойынша құрылған, республикалық мәртебесі бар қоғамдық бірлестіктің ұйымдық-құқықтық нысанындағы коммерциялық емес ұйым болып табылады.

Судьялар одағы өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, "Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы" Конституциялық заңға, "Қоғамдық бірлестіктер туралы", "Коммерциялық емес ұйымдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға, сондай-ақ "Қазақстан Республикасы Судьялар одағының"РҚБ Жарғысына сәйкес жүзеге асырады.

Толығырақ
Жаңалықтар
Іс-әрекеттер
Информация

Республиканское общественное объединение «Союз судей Республики Казахстан» является некоммерческой организацией в организационно-правовой форме общественного объединения с республиканским статусом, созданной по инициативе группы граждан Республики Казахстан, добровольно объединившихся на основе общности интересов для реализации уставных целей, не противоречащих законодательству, действующей в целях реализации и защиты интересов судейского сообщества.

Союз судей не оказывает влияния на отправление правосудия по конкретным делам и не преследует политические цели.

Союз судей осуществляет свою деятельность согласно Конституции Республики Казахстан, Конституционному закону «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», законам Респуб­лики Казахстан «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», иным нормативным правовым актам Республики Казахстан и международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, а также Уставу.

Союз судей действует на принципах равенства перед законом, добровольности, независимости, равноправия всех его членов, самоуправления, законности, отчетности и гласности при неукоснительном соблюдении принципов независимости судей и невмешательства в отправление правосудия.


Толығырақ
Кері байланыс
МАМАН КОНСУЛЬТАЦИЯ алғыңыз келе ме? Тек төмендегі форманы толтырыңыз, біз жақын арада сізбен хабарласамыз.